מחשבון תעריפי ביטוח רכב חובה <a href="http://car.cma.gov.il/" target="_blank" title="מחשבון תעריפי ביטוח רכב חובה ">מחשבון תעריפי ביטוח רכב חובה </a>מחשבון תעריפי ביטוח רכב חובה מידע לציבורמחשבונים{c55d1c4d-0965-48a5-81f8-cbbe5e42b47e}a46656d4-8850-49b3-aebd-68bd05f7f43d17170
מחשבון עלות משכנתא <a href="http://haotzarsheli.mof.gov.il/Calculators/Pages/Mortgage.aspx" target="_blank" title="מחשבון עלות משכנתא">Mortgage.aspx</a>מחשבון עלות משכנתא מידע לציבורמחשבונים{c55d1c4d-0965-48a5-81f8-cbbe5e42b47e}a46656d4-8850-49b3-aebd-68bd05f7f43d18180
מחשבון ניהול תקציב <a href="http://haotzarsheli.mof.gov.il/Calculators/Pages/Budget-Management.aspx" target="_blank" title="מחשבון ניהול תקציב">Budget-Management.aspx</a>מחשבון ניהול תקציב מידע לציבורמחשבונים{c55d1c4d-0965-48a5-81f8-cbbe5e42b47e}a46656d4-8850-49b3-aebd-68bd05f7f43d19190
מחשבון דמי ניהול<a href="http://nihul.cma.gov.il/" target="_blank">מחשבון דמי ניהול</a>מחשבון דמי ניהולמידע לציבורמחשבונים{c55d1c4d-0965-48a5-81f8-cbbe5e42b47e}a46656d4-8850-49b3-aebd-68bd05f7f43d49160
מחשבון ביטוח דירה<a href="http://dira.cma.gov.il" target="_blank" title="מחשבון ביטוח דירה">מחשבון ביטוח דירה</a>מחשבון ביטוח דירהמידע לציבורמחשבונים{c55d1c4d-0965-48a5-81f8-cbbe5e42b47e}a46656d4-8850-49b3-aebd-68bd05f7f43d53202
מחשבון ביטוח בריאות<a href="http://briut.cma.gov.il" target="_blank" title="מחשבון ביטוח בריאות">מחשבון ביטוח בריאות</a>מחשבון ביטוח בריאותמידע לציבורמחשבונים{c55d1c4d-0965-48a5-81f8-cbbe5e42b47e}a46656d4-8850-49b3-aebd-68bd05f7f43d59150
איך בונים תקציב?<a href="/BudgetSite/statebudget/Pages/PlanningBudget.aspx">PlanningBudget.aspx</a>איך בונים תקציב?מידע לציבורמידע ומדריכים{c55d1c4d-0965-48a5-81f8-cbbe5e42b47e}a46656d4-8850-49b3-aebd-68bd05f7f43d350
אמנות למניעת כפל מס<a href="/ChiefEcon/InternationalTaxation/Pages/DoubleTaXPreventionAgreements.aspx" title="אמנות למניעת כפל מס">אמנות למניעת כפל מס</a>אמנות למניעת כפל מסמידע לציבורמידע ומדריכים{c55d1c4d-0965-48a5-81f8-cbbe5e42b47e}a46656d4-8850-49b3-aebd-68bd05f7f43d760
חוק חופש המידע<a href="/Pages/FreeInfoLaw.aspx" target="_blank" title="חוק חופש המידע">חוק חופש המידע</a>חוק חופש המידעמידע לציבורמידע ומדריכים{c55d1c4d-0965-48a5-81f8-cbbe5e42b47e}a46656d4-8850-49b3-aebd-68bd05f7f43d880
אתר מחיר למשתכן<a href="http://www.dira.gov.il/Pages/HomePage.aspx" target="_blank" title="אתר מחיר למשתכן">אתר מחיר למשתכן</a>אתר מחיר למשתכןמידע לציבורמידע ומדריכים{c55d1c4d-0965-48a5-81f8-cbbe5e42b47e}a46656d4-8850-49b3-aebd-68bd05f7f43d1382
מערכת פיסקלי דיגיטלי<a href="http://bit.ly/mofbudget" target="_blank">mofbudget</a>מערכת פיסקלי דיגיטלימידע לציבורמידע ומדריכים{c55d1c4d-0965-48a5-81f8-cbbe5e42b47e}a46656d4-8850-49b3-aebd-68bd05f7f43d4348
היתר כללי לעריכת הגרלות לפרסומת מסחרית <a href="/ReportsAndReviews/Pages/LotteriesPermission.aspx">LotteriesPermission.aspx</a>היתר כללי לעריכת הגרלות לפרסומת מסחרית מידע לציבורמידע ומדריכים{c55d1c4d-0965-48a5-81f8-cbbe5e42b47e}a46656d4-8850-49b3-aebd-68bd05f7f43d5847
דוח הממונה על השכר<a href="http://hsgs.mof.gov.il/" target="_blank" title="דוח הממונה על השכר">http://hsgs.mof.gov.il/</a>דוח הממונה על השכרמידע לציבורסקירות ודוחות{c55d1c4d-0965-48a5-81f8-cbbe5e42b47e}a46656d4-8850-49b3-aebd-68bd05f7f43d110
סקירה כלכלית שבועית<a href="/ChiefEcon/EconomyAndResearch/Pages/WeeklyReview.aspx">סקירה כלכלית שבועית</a>סקירה כלכלית שבועיתמידע לציבורסקירות ודוחות{c55d1c4d-0965-48a5-81f8-cbbe5e42b47e}a46656d4-8850-49b3-aebd-68bd05f7f43d220
דוח הכנסות המדינה<a href="/ChiefEcon/StateRevenues/StateRevenuesReport/Pages/default.aspx" target="_blank"><img alt="" src="/_layouts/15/IMAGES/ichtm.gif" />דוח הכנסות המדינה</a>דוח הכנסות המדינהמידע לציבורסקירות ודוחות{c55d1c4d-0965-48a5-81f8-cbbe5e42b47e}a46656d4-8850-49b3-aebd-68bd05f7f43d530
סקירות ענף הנדל"ן למגורים<a href="/ChiefEcon/EconomyAndResearch/Pages/RealEstateReview.aspx">סקירות ענף הנדל"ן למגורים</a>סקירות ענף הנדל"ן למגוריםמידע לציבורסקירות ודוחות{c55d1c4d-0965-48a5-81f8-cbbe5e42b47e}a46656d4-8850-49b3-aebd-68bd05f7f43d640
תחזית צמיחה והכנסות<a href="/ChiefEcon/Pages/DevelopmentAndIncomeForecast.aspx" title="תחזית צמיחה והכנסות">תחזית צמיחה והכנסות</a>תחזית צמיחה והכנסותמידע לציבורסקירות ודוחות{c55d1c4d-0965-48a5-81f8-cbbe5e42b47e}a46656d4-8850-49b3-aebd-68bd05f7f43d6041
תחזית קונצנזוס מקרו-כלכלית<a href="/ChiefEcon/Pages/ConsensusForecast.aspx">תחזית קונצנזוס מקרו-כלכלית</a>תחזית קונצנזוס מקרו-כלכליתמידע לציבורסקירות ודוחות{c55d1c4d-0965-48a5-81f8-cbbe5e42b47e}a46656d4-8850-49b3-aebd-68bd05f7f43d619
הר הכסף: איתור חסכונות פנסיוניים וחשבונות בנק<a href="https://itur.mof.gov.il/#/main/landing" target="_blank" title="הר הכסף">הר הכסף</a>הר הכסף: איתור חסכונות פנסיוניים וחשבונות בנקמידע לציבורשירותים מקוונים{c55d1c4d-0965-48a5-81f8-cbbe5e42b47e}a46656d4-8850-49b3-aebd-68bd05f7f43d9118
הר הביטוח<a href="https://harb.cma.gov.il/" target="_blank" title="הר הביטוח">הר הביטוח</a>הר הביטוחמידע לציבורשירותים מקוונים{c55d1c4d-0965-48a5-81f8-cbbe5e42b47e}a46656d4-8850-49b3-aebd-68bd05f7f43d12120
גמל- נט: מערכת להשוואת קופות גמל<a href="http://gemelnet.cma.gov.il/views/dafmakdim.aspx" target="_blank" title="גמל-נט">גמל-נט</a>גמל- נט: מערכת להשוואת קופות גמלמידע לציבורשירותים מקוונים{c55d1c4d-0965-48a5-81f8-cbbe5e42b47e}a46656d4-8850-49b3-aebd-68bd05f7f43d14117
פנסיה- נט: מערכת להשוואת קרנות פנסיה<a href="https://pensyanet.cma.gov.il/" target="_blank" title="פנסיה-נט">פנסיה-נט</a>פנסיה- נט: מערכת להשוואת קרנות פנסיהמידע לציבורשירותים מקוונים{c55d1c4d-0965-48a5-81f8-cbbe5e42b47e}a46656d4-8850-49b3-aebd-68bd05f7f43d15115
קרנות ברירת מחדל<a href="/hon/Pages/DefaultPensionFund.aspx" title="קרנות ברירת מחדל">קרנות ברירת מחדל</a>קרנות ברירת מחדלמידע לציבורשירותים מקוונים{c55d1c4d-0965-48a5-81f8-cbbe5e42b47e}a46656d4-8850-49b3-aebd-68bd05f7f43d42110
קו הצדק הפנסיוני<a href="/hon/Pages/RedMail.aspx">RedMail.aspx</a>קו הצדק הפנסיונימידע לציבורשירותים מקוונים{c55d1c4d-0965-48a5-81f8-cbbe5e42b47e}a46656d4-8850-49b3-aebd-68bd05f7f43d57145
תביעה לתגמול לפי חוק נכי רדיפות הנאצים התשי"ז - 1957<a href="https://www.gov.il/he/service/claim_benefits_disabled_from_nazi_persecution" target="_blank" title="תביעה לתגמול לפי חוק נכי רדיפות הנאצים התשי"ז - 1957">תביעה לתגמול לפי חוק נכי רדיפות הנאצים התשי"ז - 1957</a>תביעה לתגמול לפי חוק נכי רדיפות הנאצים התשי"ז - 1957ניצולי שואהטפסים{c55d1c4d-0965-48a5-81f8-cbbe5e42b47e}a46656d4-8850-49b3-aebd-68bd05f7f43d25250
תביעה לתגמול לניצולי שואה יוצאי מחנות וגטאות<a href="https://www.gov.il/he/service/claim_for_compensation_holocaust_survivors_camps_ghettos" target="_blank" title="תביעה לתגמול לניצולי שואה יוצאי מחנות וגטאות">תביעה לתגמול לניצולי שואה יוצאי מחנות וגטאות</a>תביעה לתגמול לניצולי שואה יוצאי מחנות וגטאותניצולי שואהטפסים{c55d1c4d-0965-48a5-81f8-cbbe5e42b47e}a46656d4-8850-49b3-aebd-68bd05f7f43d26260
בקשה לזימון וועדה רפואית מחוזית או עליונה עבור ניצולי שואה<a href="https://www.gov.il/he/service/request_medical_assessment_committee_for_holocaust_survivors" target="_blank" title="בקשה לזימון וועדה רפואית מחוזית או עליונה עבור ניצולי שואה">בקשה לזימון וועדה רפואית מחוזית או עליונה עבור ניצולי שואה</a>בקשה לזימון וועדה רפואית מחוזית או עליונה עבור ניצולי שואהניצולי שואהטפסים{c55d1c4d-0965-48a5-81f8-cbbe5e42b47e}a46656d4-8850-49b3-aebd-68bd05f7f43d27270
בקשה לקבלת פטור מתשלום עבור תרופות<a href="https://www.gov.il/he/service/medical_payments_exemptions_holocaust_survivors" target="_blank" title="בקשה לקבלת פטור מתשלום עבור תרופות">בקשה לקבלת פטור מתשלום עבור תרופות</a>בקשה לקבלת פטור מתשלום עבור תרופותניצולי שואהטפסים{c55d1c4d-0965-48a5-81f8-cbbe5e42b47e}a46656d4-8850-49b3-aebd-68bd05f7f43d46282
כל טפסי הרשות<a href="https://www.gov.il/he/Subjects/certificates_and_passports/israeli_citizenship?officeUnitID=4c9c3099-b0e4-47f6-b593-28935df6289d" target="_blank" title="כל טפסי הרשות">כל טפסי הרשות</a>כל טפסי הרשותניצולי שואהטפסים{c55d1c4d-0965-48a5-81f8-cbbe5e42b47e}a46656d4-8850-49b3-aebd-68bd05f7f43d47284
הודעות ועדכונים <a href="https://www.gov.il/he/Departments/news/?OfficeId=4c9c3099-b0e4-47f6-b593-28935df6289d&newsType=&skip=0&limit=10&undefined=" target="_blank" title="הודעות ועידכונים">הודעות ועידכונים</a>הודעות ועדכונים ניצולי שואהמידע וקישורים{c55d1c4d-0965-48a5-81f8-cbbe5e42b47e}a46656d4-8850-49b3-aebd-68bd05f7f43d21210
חוברת זכויות מלאה<a href="https://www.gov.il/he/Departments/General/rights_booklet" target="_blank" title="חוברת זכויות מלאה">חוברת זכויות מלאה</a>חוברת זכויות מלאהניצולי שואהמידע וקישורים{c55d1c4d-0965-48a5-81f8-cbbe5e42b47e}a46656d4-8850-49b3-aebd-68bd05f7f43d22220
אתר כל זכות <a href="http://www.kolzchut.org.il/he/%D7%96%D7%9B%D7%95%D7%99%D7%95%D7%AA_%D7%A0%D7%99%D7%A6%D7%95%D7%9C%D7%99_%D7%A9%D7%95%D7%90%D7%94" target="_blank" title="אתר כל זכות">אתר כל זכות</a>אתר כל זכות ניצולי שואהמידע וקישורים{c55d1c4d-0965-48a5-81f8-cbbe5e42b47e}a46656d4-8850-49b3-aebd-68bd05f7f43d23230
מחשבון זכויות<a href="http://zakaim.mof.gov.il/" target="_blank" title="מחשבון זכויות">מחשבון זכויות</a>מחשבון זכויותניצולי שואהמידע וקישורים{c55d1c4d-0965-48a5-81f8-cbbe5e42b47e}a46656d4-8850-49b3-aebd-68bd05f7f43d51225
דרכי התקשרות לרשות לזכויות ניצולי השואה<a href="https://www.gov.il/he/Departments/General/contactus" target="_blank" title="דרכי התקשרות לרשות לזכויות ניצולי השואה">דרכי התקשרות לרשות לזכויות ניצולי השואה</a>דרכי התקשרות לרשות לזכויות ניצולי השואהניצולי שואהצור קשר{c55d1c4d-0965-48a5-81f8-cbbe5e42b47e}a46656d4-8850-49b3-aebd-68bd05f7f43d29290
סניפי קבלת קהל ומרכזי מידע ניידים<a href="https://www.gov.il/he/Departments/Bureaus/?OfficeId=4c9c3099-b0e4-47f6-b593-28935df6289d" target="_blank" title="סניפי קבלת קהל ומרכזי מידע ניידים">סניפי קבלת קהל ומרכזי מידע ניידים</a>סניפי קבלת קהל ומרכזי מידע ניידיםניצולי שואהצור קשר{c55d1c4d-0965-48a5-81f8-cbbe5e42b47e}a46656d4-8850-49b3-aebd-68bd05f7f43d54291
רישוי יחידים<a href="/hon/Agents-and-Consultants/Individua-licensing/Pages/default.aspx" target="_blank" title="רישוי יחידים">default.aspx </a>רישוי יחידיםסוכנים ויועציםמידע ומאגרים{c55d1c4d-0965-48a5-81f8-cbbe5e42b47e}a46656d4-8850-49b3-aebd-68bd05f7f43d39420
רישוי תאגידים <a href="/hon/Agents-and-Consultants/Pages/Corporate-licensing-procedures.aspx" target="_blank" title="רישוי תאגידים">PageNotFoundError.aspx</a>רישוי תאגידים סוכנים ויועציםמידע ומאגרים{c55d1c4d-0965-48a5-81f8-cbbe5e42b47e}a46656d4-8850-49b3-aebd-68bd05f7f43d40430
המסלקה הפנסיונית<a href="/hon/Agents-and-Consultants/Pages/Pensionclearance.aspx">Pensionclearance.aspx</a>המסלקה הפנסיוניתסוכנים ויועציםמידע ומאגרים{c55d1c4d-0965-48a5-81f8-cbbe5e42b47e}a46656d4-8850-49b3-aebd-68bd05f7f43d45440
מערכת לרישוי סוכנים ויועצים ולתשלום בחינות<a href="/hon/Agents-and-Consultants/Pages/info.aspx" target="_blank" title="מערכת לרישוי סוכנים ויועצים ולתשלום בחינות">Licensing-system-for-agents-and-advisors-Payment-exams.aspx</a>מערכת לרישוי סוכנים ויועצים ולתשלום בחינותסוכנים ויועציםשירותים מקוונים{c55d1c4d-0965-48a5-81f8-cbbe5e42b47e}a46656d4-8850-49b3-aebd-68bd05f7f43d37400
מערכת לאיתור סוכני ביטוח/ יועצים פנסיונים וסוכני שיווק פנסיוני<a href="/hon/Agents-and-Consultants/Pages/agentSearch.aspx" target="_blank" title="מערכת לאיתור סוכני ביטוח/ יועצים פנסיונים וסוכני שיווק פנסיוני">agentSearch.aspx </a>מערכת לאיתור סוכני ביטוח/ יועצים פנסיונים וסוכני שיווק פנסיוניסוכנים ויועציםשירותים מקוונים{c55d1c4d-0965-48a5-81f8-cbbe5e42b47e}a46656d4-8850-49b3-aebd-68bd05f7f43d38410
משרות פתוחות בבנק האסייתי להשקעות בתשתיות <a href="/ReportsAndReviews/Pages/AIIB_Jobs.aspx">AIIB_Jobs.aspx</a> משרות פתוחות בבנק האסייתי להשקעות בתשתיות עובדים ומעסיקיםמידע ומאגרים{c55d1c4d-0965-48a5-81f8-cbbe5e42b47e}a46656d4-8850-49b3-aebd-68bd05f7f43d32320
איך לנייד חיסכון פנסיוני <a href="http://haotzarsheli.mof.gov.il/Calculators/Pages/Transfering-Pension-Saving-Checklist.aspx" target="_blank" title="איך לנייד חיסכון פנסיוני">Transfering-Pension-Saving-Checklist.aspx</a>איך לנייד חיסכון פנסיוני עובדים ומעסיקיםמידע ומאגרים{c55d1c4d-0965-48a5-81f8-cbbe5e42b47e}a46656d4-8850-49b3-aebd-68bd05f7f43d33330
כללי העסקה בגופים הנתמכים והמתוקצבים<a href="/Sachar/Instructions/Pages/GeneralDeal.aspx" target="_blank" title="כללי העסקה בגופים הנתמכים והמתוקצבים">GeneralDeal.aspx </a>כללי העסקה בגופים הנתמכים והמתוקצביםעובדים ומעסיקיםמידע ומאגרים{c55d1c4d-0965-48a5-81f8-cbbe5e42b47e}a46656d4-8850-49b3-aebd-68bd05f7f43d34340
מילון מונחים בתחום השכר <a href="/Sachar/Pages/glossaryofterms.aspx" title="מיליון מונחים בתחום שכר">glossaryofterms.aspx</a>מילון מונחים בתחום השכר עובדים ומעסיקיםמידע ומאגרים{c55d1c4d-0965-48a5-81f8-cbbe5e42b47e}a46656d4-8850-49b3-aebd-68bd05f7f43d36350
דרושים<a href="/ReportsAndReviews/Pages/wanted.aspx" target="_blank">wanted.aspx</a>דרושיםעובדים ומעסיקיםמידע ומאגרים{c55d1c4d-0965-48a5-81f8-cbbe5e42b47e}a46656d4-8850-49b3-aebd-68bd05f7f43d48445
הודעה למעסיקים - שינויים בדיווח לקופות גמל<a href="/hon/Consumer-Information/Pages/GemelReportingChanges.aspx">EmployersMessage.aspx</a>הודעה למעסיקים - שינויים בדיווח לקופות גמלעובדים ומעסיקיםמידע ומאגרים{c55d1c4d-0965-48a5-81f8-cbbe5e42b47e}a46656d4-8850-49b3-aebd-68bd05f7f43d52450
סימולטור פרישה <a href="https://simulator-prisha.mof.gov.il/login.aspx" target="_blank" title="סימולטור פרישה">login.aspx </a>סימולטור פרישה עובדים ומעסיקיםשירותים מקוונים{c55d1c4d-0965-48a5-81f8-cbbe5e42b47e}a46656d4-8850-49b3-aebd-68bd05f7f43d30300
מערכת חוזרי הממונה על השכר<a href="https://hozrimsachar.mof.gov.il/" target="_blank" title="מערכת חוזרי הממונה על השכר">מערכת חוזרי הממונה על השכר</a>מערכת חוזרי הממונה על השכרעובדים ומעסיקיםשירותים מקוונים{c55d1c4d-0965-48a5-81f8-cbbe5e42b47e}a46656d4-8850-49b3-aebd-68bd05f7f43d31310
לקראת יום ירושלים תשע"ו, נחתם ההסכם בין משרד ירושלים למשרד האוצרלקראת יום ירושלים תשע"ו, נחתם ההסכם בין משרד ירושלים למשרד האוצרהודעות דובר{06b8884c-e5fd-459c-a801-a14eacf611c7}40198bcb-4871-4cdb-80b3-7df4079b37562342

צור קשר